Main hall lantern, Kiyomizu-dera - Kyoto

Close Window