Five storey pagoda, Senso-ji, Asakusa - Tokyo

Close Window